Netsis e-Defter uygulaması

Netsis kullanıcıları Netsis e-Defter uygulaması ile; “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ defterleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilecek ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilecek.


e-Defter Uygulaması Nedir?


e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin e-Defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.

e-Defter uygulamak isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır (Netsis olarak Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Defter uygulamamızı sağlamaktayız).
e-Defter Uygulaması Nasıl Çalışır?

 • E-Defter dosyaları belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.


 • Oluşturulan e-Defter dosyası mühürlenir (tüzel kişiler) ya da imzalanır (gerçek kişiler). (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-Defter beratının alınması zorunludur.)


 • Mühürlenen ya da imzalanan e-Defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.


 • Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır ve paketlenir.


 • Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.


 • Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır.


 • Erişime açılan e-Defter beratı ile imzalı veya mühürlü e-Defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.
e-Defter Başvuru Süreci

 • Gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik sertifika (e-imza) temin edilmesi,


 • Tüzel kişi mükellefler için elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin edilmesi,


 • Uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanılması,


 • www.edefter.gov.tr adresinde bulunan bilgi ve belgelerin tamamlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi.


 • Neden Netsis e-Defter?

 • Standart raporlar


 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik


 • Uzaktan erişim/denetim kolaylığı


 • İç denetim ve hesap verebilirlik


 • e-Kayıtların orijinal biçimi ile geleceğe taşınması


 • Kayıt değiştirilemezliği ve güvenliği


 • Hızlı ve uzaktan erişim imkanı


 • e-Denetim için uygun altyapıyı oluşturmak


 • Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak


 • Baskı, kağıt ve kartuş tasarrufu


 • Arşivleme tasarrufu


 • İşgücü ve zaman tasarrufu


 • Onay maliyetlerinde azalma